Informacje o wydaniu openSUSE 12.3

Version: 12.3.11 (2013-08-22)

Copyright © 2013 Novell, Inc.

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikacje tego dokumentu zgodnie z zasadami licencji GNU Free Documentation Licence w wersji 1.2 lub późniejszej wydanej przez Free Software Foundation; bez stałych sekcji oraz bez tekstów z okładek przedniej i tylnej. Kopia licencji została dołączona jako plik fdl.txt.


1. Informacje dodatkowe
2. Instalacja
2.1. Szczegółowe informacje o instalacji
2.2. No Network after Installation
2.3. The Proprietary NVIDIA Driver Requires Users to Have Access to /dev/nvidia* Devices
2.4. Non-existent Floppy Drive Enabled in BIOS Causes Hang
3. Informacje ogólne
3.1. Dokumentacja openSUSE
3.2. UEFI— interfejs UEFI
3.3. Enable Secure Boot in YaST Not Enabled by Default When in Secure Boot Mode
3.4. Wrong Bootloader When Installing from a Live Medium in a UEFI Environment
3.5. openSUSE 12.3 Medium May Not Boot on Future Secure Boot Enabled Hardware
3.6. Crypted LVM in UEFI Mode Needs /boot Partition
4. Aktualizacja systemu
4.1. Sysvinit Support No Longer Available
4.2. systemd: uruchomienie NetworkManager przy pomocy aliasu network.service
4.3. Usunięcie zmiennej SYSLOG_DAEMON
5. Informacje techniczne
5.1. Inicjalizacja grafiki z KMS (Ustawienia trybu jądra)
5.2. systemd: Czyszczenie katalogów (/tmp i /var/tmp)
5.3. systemd: Persistent Journal across Reboots
5.4. pwdutils Replaced by shadow
5.5. Konfiguracja Postfix
5.6. GTK+ Applications Output a Fontconfig Warning
5.7. GNOME: Workaround to Set Shift or Ctrl+Shift as Shortcut Keys for Input Source Selection
5.8. SSH Installation Blocked by SuSEFirewall Service

Jeśli openSUSE jest aktualizowane ze starszej wersji, zobacz wcześniejsze informacje o wydaniu zamieszczone na: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

Niniejsze informacje opisują następujące zagadnienia:

1. Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

2. Instalacja

2.1. Szczegółowe informacje o instalacji

Szczegółowe informacje o instalacji dostępne są w dokumentacji Sekcja 3.1, „Dokumentacja openSUSE”.

2.2. No Network after Installation

Directly after installation, NetworkManager is not started automatically and thus WiFi cannot be configured. To enable networking (WiFi), reboot the machine once manually.

2.3. The Proprietary NVIDIA Driver Requires Users to Have Access to /dev/nvidia* Devices

Default and new users are no longer added to the video group automatically. But the proprietary NVIDIA driver requires users to have access to /dev/nvidia* devices.

Symptoms: OpenGL applications report that they cannot operate on /dev/nvidiactl. Or GNOME only showing a blank screen with a mouse pointer.

Because the NVIDIA driver does not use the usual kernel methods that allow to install ACLs on the device nodes, users have to be added manually to the video group; as root call (replace $USER with the actual username):

usermod -a -G video $USER

2.4. Non-existent Floppy Drive Enabled in BIOS Causes Hang

If a floppy drive support is enabled in the BIOS, but does not actually exist in the machine, it can cause hangs during the installation while YaST is searching for partitions.

To avoid this issue, disable floppy drive support in the BIOS.

3. Informacje ogólne

3.1. Dokumentacja openSUSE

 • W podręczniku Start-Up można znaleźć zarówno instrukcje instalacji krok po kroku, jak i instrukcje korzystania ze środowisk KDE i Gnome oraz pakietu biurowego LibreOffice. Przewodnik zawiera także podstawowe zagadnienia związane z administracją systemu, takie jak zarządzanie oprogramowaniem oraz wstęp do powłoki bash.

 • Podręcznik Reference opisuje szczegółowo zagadnienia związane z administracją i konfiguracją systemu oraz wyjaśnia, jak skonfigurować różnorodne usługi sieciowe.

 • Podręcznik Security Guide pozwola poznać podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem systemu, zarówno lokalnym jak i sieciowym.

 • Podręcznik System Analysis and Tuning Guide pomaga w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów oraz w optymalizacji.

 • Podręcznik Virtualization with KVM zawiera wprowadzenie do konfiguracji i zarządzania wirtualizacją przy pomocy narzędzi KVM, libvirt oraz QEMU.

Dokumentacja będzie dostępna w katalogu /usr/share/doc/manual/opensuse-manuals_$LANG po zainstalowaniu pakietu opensuse-manuals_$LANG. Jest też dostępna online pod adresem http://doc.opensuse.org.

3.2. UEFI— interfejs UEFI

Prior to installing openSUSE on a system that boots using UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) you are urgently advised to check for any firmware updates the hardware vendor recommends and, if available, to install such an update. A pre-installed Windows 8 is a strong indication that your system boots using UEFI.

Wyjaśnienie: Zdarza się, że firmware interfejsu UEFI zawiera błędy, które powodują niepoprawne działanie, gdy zbyt duża ilość danych jest zapisywana w buforze UEFI. Nie wiadomo jak dużo to "za dużo". openSUSE ogranicza ryzyko zapisania większej ilości danych niż jest to niezbędne. Wskazane jest wyłącznie położenie menadżera rozruchu openSUSE. Jądro Linux zapewnia możliwość użycia bufora UEFI do zapisywania informacji dotyczących uruchamiania i błędów, jednakże funkcja (pstore) domyślnie jest zablokowana. Niezależnie od tego zaleca się instalowanie aktualizacji firmware polecanych przez producenta sprzętu.

3.3. Enable Secure Boot in YaST Not Enabled by Default When in Secure Boot Mode

This only affects machines in UEFI mode with secure boot enabled.

YaST does not automatically detect if the machine has secure boot enabled and will therefore install an unsigned bootloader by default. But the unsigned bootloader will not be accepted by the firmware. To have a signed bootloader installed the option "Enable Secure Boot" has to be manually enabled.

3.4. Wrong Bootloader When Installing from a Live Medium in a UEFI Environment

This only affects machines in UEFI mode.

When using the installer on the live medium, YaST does not detect UEFI mode and therefore installs the legacy bootloader. This results in a not bootable system. The bootloader has to be switched from grub2 to grub2-efi manually.

3.5. openSUSE 12.3 Medium May Not Boot on Future Secure Boot Enabled Hardware

This only affects machines in UEFI mode.

Our double signed shim on openSUSE 12.3 medium may be rejected by future firmwares.

If the openSUSE 12.3 medium does not boot on future secure boot enabled hardware, temporarily disable secure boot, install openSUSE and apply all online updates to get an updated shim.

After installing all updates secure boot can be turned on again.

3.6. Crypted LVM in UEFI Mode Needs /boot Partition

This only affects installations in UEFI mode.

In the partitioning proposal when checking the option to use LVM (which is required for full disk encryption) YaST does not create a separate /boot partition. That means kernel and initrd end up in the (potentially encrypted) LVM container, inaccessible to the boot loader. To get full disk encryption when using UEFI, partitioning has to be done manually.

4. Aktualizacja systemu

4.1. Sysvinit Support No Longer Available

sysvinit is no longer supported in this release. It has been deprecated since the last two releases.

4.2. systemd: uruchomienie NetworkManager przy pomocy aliasu network.service

By uruchomić NetworManager domyślnie używa się modułu YaST (yast2 network) do zarządzania siecią. Można również wykonać następujące czynności.

Zmienna NETWORKMANAGER w pliku /etc/sysconfig/network/config została zastąpiona przez alias network.service menadżera systemu systemd, który zostanie utworzony przy pomocy polecenia

systemctl enable NetworkManager.service

Powoduje ono utworzenie aliasu network.service wskazującego NetworkManager.service, co wyłączy skrypt /etc/init.d/network. Polecenie

systemctl -p Id show network.service

pozwala uzyskać informacje dotyczącą bieżącej konfiguracji.

By uruchomić NetworManager, należy:

 • Najpierw należy zatrzymać aktualnie uruchomioną usługę:

  systemctl   is-active network.service && \
   systemctl   stop   network.service
 • Uaktywnić usługę NetworkManager:

  systemctl --force    enable NetworkManager.service
 • Uruchomić usługę NetworkManager (przy pomocy aliasu):

  systemctl   start   network.service

Aby zatrzymać NetworkManager, należy:

 • Zatrzymać uruchomioną usługę:

  systemctl   is-active network.service && \
  systemctl   stop   network.service
 • Zatrzymać usługę NetworkManager:

  systemctl disable NetworkManager.service
 • Uruchomić usługę /etc/init.d/network:

  systemctl   start network.service

W celu uzyskania informacji o wybranej usłudze, należy wydać polecenie:

systemctl -p Id show   network.service

zostanie wyświetlone "Id=NetworkManager.service" jeżeli usługa NetworkManager jest uruchomiona. W innym wypadku "Id=network.service" i /etc/init.d/network będą działać jako usługa dostarczania sieci.

4.3. Usunięcie zmiennej SYSLOG_DAEMON

Zmienna SYSLOG_DAEMON została usunięta. Wcześniej wykorzystywano ją do wyboru usługi rejestrowania zdarzeń systemowych. Począwszy od openSUSE 12.3 tylko jedna taka usługa może być zainstalowana. Zostanie ona wybrana automatycznie.

Więcej informacji w dostępnych w podręczniku: syslog(8) manpage.

5. Informacje techniczne

5.1. Inicjalizacja grafiki z KMS (Ustawienia trybu jądra)

Od wersji 11.3 openSUSE domyślne używa KMS (ustawienie trybu jądra) dla kart graficznych Intel, ATI oraz NVIDIA. W przypadku problemów ze wsparciem sterowników KMS (intel, radeon, nouveau), można wyłączyć KMS dodając parametr nomodeset podczas uruchamiania jądra. W tym celu należy wykorzystać Grub 2, domyślny menadżer uruchamiania, i w terminalu jako użytkownik root dodać wpis w pliku /etc/default/grub do wiersza zawierającego domyślne parametry uruchamiania jądra GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT.

sudo /usr/sbin/grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

aby wprowadzić zmiany. W innym wypadku, dla wcześniejszej wersji Grub, należy dodać wpis do pliku /boot/grub/menu.lst w linii parametrów jądra . Parametr ten powoduje, że właściwy moduł jądra (intel, radeon, nouveau) zostaje załadowany z opcją modeset=0 initrd, czyli KMS jest wyłączone.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy ładowanie modułu DRM z initrd jest problematyczne, jednak niezwiązane z KMS, możliwe jest wówczas nawet całkowite wyłączenie modułu DRM w initrd. W tym celu należy za pomocą YaST ustawić zmienną sysconfig NO_KMS_IN_INITRD na yes a initrd zostanie ponownie utworzony. Po wykonaniu tej operacji konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Na platformie Intel bez KMS Xserver powraca do sterownika fbdev (sterownik intel wspiera tylko KMS); opcjonalnie, istnieje sterownik "intellegacy" (pakiet xorg-x11-driver-video-intel-legacy), który nadal wspiera UMS (ustawienia trybu użytkownika). Aby go użyć należy edytować plik /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf zmieniając wpis dotyczący sterownika na intellegacy.

Na platformie ATI dla obecnych GPU powraca do radeonhd. Dla NVIDIA bez KMS, używany jest sterownik nv (sterownik nouveau wspiera jedynie KMS).

5.2. systemd: Czyszczenie katalogów (/tmp i /var/tmp)

Domyślnie systemd codziennie usuwa zawartość katalogów tymczasowych tak, jak jest to skonfigurowane w pliku /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf. Użytkownicy mogą wprowadzić zmiany kopiując plik /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf do /etc/tmpfiles.d/tmp.conf, a następnie edytując go. Zawartość /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf zostanie pominięta.

Uwaga: usługa systemd nie uwzględnia zdezaktualizowanych zmiennych sysconfig zapisanych w pliku /etc/sysconfig/cron, takich jak TMP_DIRS_TO_CLEAR.

5.3. systemd: Persistent Journal across Reboots

On openSUSE 12.3, the systemd journal is not persistent across reboots. If you want to enable journal persistence, either create the /var/log/journal directory (as root) or install the systemd-logger package. Installing systemd-logger package will signal a conflict with other syslog implementations, and thus ensuring that the system uses only the systemd journal, if installed.

If your system has been upgraded from openSUSE 12.2 (where /var/log/journal was created by default) and if you want to disable journal persistence, just remove the /var/log/journal directory.

5.4. pwdutils Replaced by shadow

The pwdutils package was replaced by the shadow package. The shadow package is mostly a drop-in replacement, but some commandline options have been removed or changed. See /usr/share/doc/packages/shadow/README.changes-pwdutils for a list of all the changes.

5.5. Konfiguracja Postfix

SuSEconfig.postfix został zmieniony na /usr/sbin/config.postfix. Jeżeli zdefiniowano zmienne w pliku /etc/sysconfig/postfix lub /etc/sysconfig/mail, należy jako root uruchomić /usr/sbin/config.postfix.

5.6. GTK+ Applications Output a Fontconfig Warning

Because the location of the fontconfig files was changed, Emacs and other applications linked against GTK+ output warning messages when started.

Move the files to the new location:

mkdir -p ~/.config/fontconfig
mv ~/.fonts.conf ~/.config/fontconfig/fonts.conf

5.7. GNOME: Workaround to Set Shift or Ctrl+Shift as Shortcut Keys for Input Source Selection

In Gnome 3.6 use the following workaround to set Shift or Ctrl+Shift as shortcut keys for input source selection:

 1. Install gnome-tweak-tool.

 2. Start gnome-tweak-tool ('Activities'>'advanced settings').

 3. Via the left menu, select 'Typing', in the right window, change the settings.

This is also being tracked in the upstream bug report https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=689839.

5.8. SSH Installation Blocked by SuSEFirewall Service

During the second stage of an SSH installation YaST freezes. It is blocked by the SuSEFirewall service because the SYSTEMCTL_OPTIONS environment variable is not set properly.

Workaround: When logged in for the second time to start the second stage of the SSH installation, call yast.ssh with the --ignore-dependencies as follows:

SYSTEMCTL_OPTIONS=--ignore-dependencies yast.ssh